ဘယ္လိုေစ်းဝယ္မွာလဲ

1

သင္လိုခ်င္ေသာစာအုပ္ကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

2

စာအုပ္ဝယ္ယူလိုပါက (Add to Cart )ကိုႏွိပ္ပါ။

3

စာအုပ္အေရအတြက္ျပင္ဆင္လိုပါက အုပ္ေရကိုေရြး၍ ( ျပင္ဆင္ရန္) ကိုႏွိပ္ပါ။

4

ေနာက္ထပ္မွာလိုသည့္ပစၥည္းမ်ားရွိပါက (ေစ်းဆက္ဝယ္ရန္) ကို ႏွိပ္၍ ဝယ္ယူႏိူင္ပါသည္။
မွာယူလိုသည့္စာအုပ္မ်ားအကုန္ေရြးခ်ယ္ျပီးပါက (ေအာ္ဒါမွာရန္) ကိုႏွိပ္ပါ။

5

သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာစာအုပ္မ်ားအား သင့္ေစ်းဝယ္ျခင္းထဲတြင္စစ္ေဆးႏိူင္ပါသည္။
ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လိုပါက (မွာလိုသည့္ပစၥည္းမ်ားအားစစ္ေဆးရန္)ကိုႏွိပ္၍ ျပင္ဆင္ႏိူင္ပါသည္။

6

ဝယ္ယူသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားထည့္၍ (စစ္ေဆးရန္) ကို ႏွိပ္ပါ။

7

အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စံုပါက သင္၏အမွာပစၥည္း ေအာ္ဒါနံပါတ္က်လာပါလိမ့္မည္။

8

သင္၏အမွာပစၥည္းတည္ေနရာရွာရန္ ေအာ္ဒါနံပါတ္အား ရိုက္ထည့္ပါ။

9

စာတုိက္မွ ပုိ့ေဆာင္ေနသည့္အေျခအေနကုိ စစ္ရန္ (ၾကည့္ရႈရန္) ကုိ ႏွိပ္ပါ။