ဒိုုေဂ်ဆန္း (ျမန္မာျပန္)

စဥ္းစားေတြးေခၚဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

8000 (က်ပ္)

စာအုပ္တြင္စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း၊ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ျခင္း၊အဆံုးအျဖတ္ျပဳျခင္း၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းစသည္တို႔အေၾကာင္းမိမိတို႔သိရွိသေဘာေပါက္ထားမႈကိုတင္ျပထားသည္။ဖတ္ရႈသူအဖို႔႐ိုးရွင္းလြယ္ကူလြန္းသည္တို႔ကိုလည္းေတြ႕ႏိုင္ပါမည္။စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္မည္မွ်သိထားၿပီးသေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္သည္ကိုလည္းဖတ္ရင္းသေဘာေပါက္လာမည္။ စဥ္းစားေတြးေခၚသည္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္ဆိုရာတြင္အၿမဲတမ္းတိက်ေသခ်ာေရရာျခင္းမ်ားဆီကစရျခင္းမဟုတ္သည္ကိုၾကံဳဖူး...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။