စိမ့္စမ္းျဖဴ(ေဆးတကၠသိုလ္)

မိုးမခအလြမ္း

2500 (က်ပ္)

အခုေတာ့….ေလေျပသြဲ႕သြဲ႕ႏွင့္အတူ ယိမ္းထိုးကခုန္တက္ေသာ မိုးဆန္ပန္းေလးမဟုတ္ေတာ့။ အရိပ္ေဝ အပြင့္ေႂကြေပးႏိုင္ဖို႔ အတက္အလက္တိုးထြက္ၿပီး ေက်ာက္သားေျမလႊာကို က်ားကုတ္က်ားခဲတြယ္လ်က္ ရွင္သန္စျပဳလာေသာ ကႏၲာရသစ္ပင္ငယ္သာျဖစ္ေတာ့သည္။ ကႏာၲရတြင္ေပါက္ေသာသစ္ပင္မ်ားထဲမွ ဆူမ်ားျဖင့္မလွမပ ရင့္ေရာ္ေသာအပင္မ်ား မျဖစ္လိုပါ။ တနည္းဆိုေသာ္ ကႏၲာရမွ လွပစြာရွင္သန္သည့္ မိုးမခပင္သာျဖစ္ခ်င္သည္။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။