ၿဖိဳးေ၀ (မဟာ၀ိဇၨာ)

သစ္ေစ ့ခုႏွစ္ေစ့ရဲ ့ လွိဴ ့၀ွက္ခ်က္

4000 (က်ပ္)

မ္ိတ္ေဆြ ......... မိသားစုနဲ ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြေၾကာင့္ အဆင္မ ေျပမႈေတြ ၊ စိ္တ္ဖိစီးမႈေတြ နဲ ့လူပန္းစိတ္ပန္းျဖစ္ေနသလား ...... အလုပ္ကိစၥ ေတြေၾကာင္ ့ အဆင္မေျပမႈေတြ ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ နဲ ့လူပန္းစ္ိတ္ပန္း ျဖစ္ေနသလား ..... ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္နဲ ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥႏွစ္မ်ိဳးလံုးေၾကာင္ ့ အဆင္မေျပမႈေတြ ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ ့လူပန္း စိတ္ပန္း ျဖစ္ေနသလား ..... ဒီစာကို မိတ္ေဆြ ဖတ္ၾကည့္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ ့အဲဒီ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။