ၾကည္ရႊန္း

ျမင့္ျမင့္ေတြးျမင့္ျမင့္ၾကံ

5500 (က်ပ္)

မိတ္ေဆြ ႀကီးႀကီးျမင့္ျမင့္ေတြးပါ ။ ႀကီးႀကီးျမင့္ျမင့္ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရြႊင္ ေနရပါလိမ့္မယ္ ။ အႀကီးစား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈေတြႏွင္ ့ေနရပါလိမ့္မယ္။ ၀င္ေငြ ေတြကလည္း ျမင့္ျမင့္မားမား ၊ အ ေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြ ေတြကလည္း ျမင္ ့ျမင့္မားမား၊ ကိုယ့္ကို တန္ဖိုးထားၾကတာေတြလည္း ျမင့္ျမင့္မားမား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္မယ္လို ့ယံုၾကည္ပါ။ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္ ။ အရံႉးေရာဂါဆိုတဲ ့ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဆင္ျခင္ေပး...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။