ေမသႀကၤန္ဟိန္

လူပ်ိဳၾကီးျဖစ္ရျခင္းနွင့္အပ်ိဳၾကီးျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား

2300 (က်ပ္)

လူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ရျခင္း အ ေၾကာင္းရင္းႏွင္ ့ အပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ရျခင္း အ ေၾကာင္းရင္း မ်ားစာအုပ္ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ပထမ အႀကိမ္အ အ ေနႏွင္ ့ ထုတ္ေ၀ခဲ ့တယ္ ။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ အျဖစ္ႏွင္ ့ထုတ္ေ၀ခဲ ့ ၿပီး ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ တတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ထုတ္ေ၀ခဲ ့ လိုက္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ထဲ က ေဆာင္းပါးေတြ ဟာ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ရွင္ မဂၢဇင္းတြင္ အခန္းဆက္ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ ့တဲ ့ ေဆာင္းပါးစာစု ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။