ေကာင္းစံသာ(ေရၾကည္)

လူငယ္ေတြဖတ္ဖို့

2500 (က်ပ္)

ဒီေန့အပင္ရိပ္မွာ ခိုနားေနနိုင္သူေတြဟာ တစ္ခ်ိန္က ေခ်ြးဒီးဒီးက်ေအာင္ သစ္ပင္စိုက္ခဲ့ရသူေတြပါ... သူတို့ေပၚကို အလိုေလ်ွာက္က်ေရာက္လာမယ့္ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ ကံဆိုတဲ့ အရိပ္မ်ိဳးက္ုိ ထိုင္ေစာင့္ေနခဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။