ေကာင္းသာ

ေရာင္းေရး၀ယ္တာ ေလ့လာစရာ

1300 (က်ပ္)

ထုတ္ကုန္နဲ ့၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေရာင္းခ်ျခင္း အေရာင္းျမင့္တင္ေ၇း အေရာင္းကိစၥတခုကို ေနာက္ဆက္တြဲ လိုက္ျခင္း ေဖာက္သည္ရဲ ့အဆက္အသြယ္ေတြ ထိ္န္းသိမ္းျခင္း ထုတ္ကုန္ရဲ ့သတင္းအခ်က္အလတ္ေတြ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း ေဖာက္သည္ရဲ ့သတင္း အခ်က္အလတ္ေတြ ေထာက္ပံ ့မႈေတြကို ေပးကမ္းျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။