ေကာင္းသာ

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စိတ္ေနစိတ္ထား

2000 (က်ပ္)

“တကယ္လို့၊ သင္ဟာ လူေတြကို သို့မဟုတ္ မိဘတစ္ဦးလိုဖက္ပါ စီမံခန့္ခြဲေနရရင္၊ အရာရာကိုခ်ထားျပီး ဤစာအုပ္ကိုဖက္ပါ။ “ဝိုင္ကာဝါစာကီ” “The Art of the Start” ကိုေရးသူ။ စကန္းဖို့ဒ္ တကၠသိုလ္စိတ္ပညာရွင္ “ကယ္ရိုဒဝက္” ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္ေရးနဲ့ အားထုတ္မွုမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ က်ြန္ေတာ္တို့ရဲ့ စိတ္ခြင္ခ်ထား...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။