ဒိုုေဂ်ဆန္း (ျမန္မာျပန္)

ျပႆနာဆိုရင္အေျဖရွာ

800 (က်ပ္)

ျပသနာဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ အဆိုးဟု အလိုလို သေဘာေပါက္လိုက္သည္ ။ အကယ္စင္စစ္ ျပသနာတို ့သည္ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ ့ေနရၿပီး ပုစၧာ အျဖစ္ အေျဖရွာရသည္မွာ လည္း ေန႔ စဥ္လုပ္ကိုင္ ေပးေနရသည့္ ကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ။သို ့ျဖစ္ရာ ျပသနာတို ့ကို အေကာင္းမျမင္လွ်င္ အဆိုး ဟု အျမင္ ႏိုင္ပါ။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။