ျမတ္ျငိမ္း

ဖေအႏွစ္ဦးသင္ေပးတဲ ့ ဆင္းရဲနည္း ခ်မ္းသာနည္း

3000 (က်ပ္)

ေငြရွာဖို႔ထက္ေငြရွိရမည္ဆိုသည့္အေတြးသည္ေငြေရးေၾကးေရးပညာကိုမတက္ကၽြမ္းသူမ်ား၏ အေတြးျဖစ္ပါသည္။သည္လိုေျပာျခင္းသည္သူတို႔မွာဉာဏ္ပညာမရွိဟုေျပာျခင္းမဟုတ္။သူတို႔သည္ေငြရွာနည္းပညာကိုမေလ့လာမသင္ယူခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုဟာသူတို႔ကိုသူတို႔ကလြဲရင္ကမာၻႀကီးထဲကလူေတြအားလံုးကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစခ်င္ၾကသလား။ငါေျပာလိုက္မယ္၊တျခားလူတိုင္းကိုေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ရတာထက္မင္းကိုမင္းေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ရတာပိုၿပီးလြယ္တယ္ကြ…. ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။