ရန္ကုန္ဘေဆြ

ခ်ီေလေသာ္လည္း

3000 (က်ပ္)

ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ေတြကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမမွတ္မိေတာ့ပါ ။အၾကမ္းအားျဖင့္ ေတာင္ငူကို ေကအင္ဒီအိုမ်ား သိမ္းပိုက္ထားၾက၍ ပ်ဥ္းမနားကို သခင္သန္းထြန္း ကြန္ျမဴနစ္မ်ား သိမ္းပိုက္ထားၾကစဥ္ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါသည္ ။ ဗမာ့ တပ္မေတာ္သည္ မႏၲေလး - ရန္ကုန္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို အၿပီးအပိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္ ဆံူးျဖတ္ၿပီး ၊ စီစဥ္ၿပီး ၊ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို ့စီစဥ္ၾကရာမွ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းစိန္ သည္ မႏ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။