တက္တိုး

ေငြဆိုတာရယ္စရာ

2000 (က်ပ္)

အမွန္မွာေငြသည္ သကေၤတမ်ွသာျဖစ္သည္။သို့ေသာ္ ထိုသေကၤတသည္ တန္ဖိုးအထည့္ခံ ရေသာ သေကၤတျဖစ္သျဖင့္ သာမာန္အျမင္အားျဖင့္ သတၳဳျပာ၊ စကၠဴခ်ပ္မ်ွသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထို ဒဂၤါး၊ ေငြ၊ စကၠဴတ္ု့ိသည္ သာမန္အျဖစ္မွ တန္ဖိုးရွိေသာ သေကၤတပစၥည္း ျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္စာေရးဆရာမၾကီး ဂါးထရုစတိုင္းက “ေငြဆ္ုိတာ လာခ်င္တဲ့အခါလာ၊ မလာခ်င္ရင္ ဘယ္လိုေတာင္းတေပမယ့္ မလာပဲေနသည္။ရယ္စရာအရာဝတၳဳျဖစ္သည္ ဟူေသာသေဘာျဖင့္ ေငြဆိုတာရယ္စရာပါ ဟုဆ္ုိေလသည္။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။