ေမာင္စိန္တင္

ပညာရွာနည္း

1200 (က်ပ္)

မူလစာအုပ္ျဖစ္ေသာ How to Stydy စာအုပ္သည္ ပါေမာကၡတစ္ဦးက ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာမာန္လူမ်ား လြယ္ကူစြာ သေဘာမေပါက္နိုင္မည့္ နက္နဲေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ပါရွိေလသည္။ ထိုျပင္ ထိုစာအုပ္ကို ျပဳစုေရးသားစဥ္က အေနာက္နိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ရည္မွန္း၍ ေရးသားထားသည္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ သာမန္လူမ်ား သေဘာေပါက္နားလည္နုိင္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။သို့အတြက္ ဤစာအုပ္ကို ျမန္မာလိ္ုေရးသားရာ၌ ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။