ၾကည္ေအး

ဤမာန

2300 (က်ပ္)

ကိုယ္သိ ပါတယ္ ။ အားလံုးဟာ အဆံုးသတ္ရလိမ့္ မယ္ဆိုတဲ ့ အသိ ကိုယ့္မွာ ရွိတယ္ဆို တာကို ။ ကိုယ္ အျမံတမ္းပဲ အဆံုးနဲ ့ ေတြ ့ခဲ ့ရတယ္။ အစ ကို မစခင္မွာ ကိုယ္ဟာ အဆံုးကို ခံစားေနရၿပီ။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။