ေကာင္းျပည့္စံု

ျမန္မာ့ဓေလ့ရိုးရာ စကားထာာမ်ားနွင့္ စကားလိမ္ဥာဏ္စမ္းအေျဖမ်ား

2000 (က်ပ္)

ျမန္မာ့ဓေလ့တြင္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္းစကားထာ၀ွက္ၾက ၊ စကားလိမ္ထြင္ၾကရင္း အခ်င္းခ်င္းေပ်ာ္စရာ ၊ပညာစမ္း ဉာဏ္ၿပိဳင္ကစားၾကသည့္ အေလ့ရွိခဲ ့ရာ ယခုအခါထိုဓေလ့မွ အသြင္အမ်ိဴးမ်ိဳးေျပာင္းလ်က္ ဉာဏ္စမ္းအသြင္၊ ပေဟဌိအသြင္ျဖင့္ ကေလးလူငယ္မ်ားက စိတ္၀င္တစား တီထြင္ေဆာ့ကစားေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ယခုစာအုပ္မွာ ေရွးယခင္က ရွိခဲ့ ၊ ၀ွက္ခဲ ့ ၊ ေျပာခဲ့ၾကသည္ ့၊ ျမန္မာ့အေလ့ စကားလိမ္ ၊စကားထာအမ်ိဳးမ်ိဳ ကိုတစ္စုတစ္စည္း...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။