ထင္လင္း

ေမတၱာရွင္မေလး ေပၚလီယာနာ

3500 (က်ပ္)

ေပၚလီယာနာကို ကၽြန္ေတာ္ ပထမ အႀကိမ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀စဥ္က ဤစာအုပ္ကို ဤမွ် လူႀကိဳက္မ်ားလိမ့္မည္ ဟု မထင္ခဲ ့မိ။ စာအုပ္ထြက္လာသည္ အထိ အေရာင္းမသြက္ လွ ။ ေနာက္တြင္ ေသာ္တာေဆြ၏ ေ၀ဖန္စာကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၂၃ ရက္ေန ့တြင္ လုပ္သားျပည္သူ ့ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ဖတ္ရႈၾကရေသာအခါ ေပၚလီယာနာ၏ ေကာင္းသတင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးသို ့ ပ်ံ႕ ႏွ႕ံခဲ ့ပါသည္။ ထိုသို ့ပ်ံ႕ ႏွ႕ံခဲ ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ၂၅၀...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။