ပီမိုုးနင္း

မသိသူေက်ာ္သြား သိသူေဖာ္စား

1500 (က်ပ္)

သာယာ၀တီ အပိုင္ သံူးဆယ္ၿမိဳ ့ အေနာက္ ရြာမရြာ ၌ ၁၂၄၅ - ခုႏွစ္တြင္ လက္လုပ္လက္စား မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြား ခဲ ့သည္။ သံုးဆယ္ၿမိဳ ့ အာ - စီ - အင္ ေက်ာင္း ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ဆင္မနာရီ ေက်ာင္း ၊ ပုေလာပီနံၿမိဳ ့ အေရွ ့ အာရွတိုက္ သာသနာ့သိပၸံ ေက်ာင္းတို ့တြင္ ပညာသင္ယူခဲ ့သည္။ ငယ္စဥ္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ ၂၀ အရြယ္တြင္ ဗုဒၵဘာသာ သို ့ကူးေျပာင္း ကိုးကြယ္ခဲ ့သည္။ ျပည္ၿမိဳ ့လယ္တီ ဆရာေတာ္ ဘုရားထံ ၌ ရဟန...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။