ေအာင္ဝင္းထြဋ္

တနိုင္ဝက္ေမြးျမဴေရး

800 (က်ပ္)

၀က္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ မိမိ ေမြးျမဴမည့္ ၀က္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရေပ မည္။ ထို ့ျပင္ မည္သို ့ေသာ ၀က္အမ်ိဳးအစားကို ေမြးျမဴသင့္ သည္ႏွင္ ့ ထိုအမ်ိဳးအစားအေၾကာင္း နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ န္ိုင္ငံျခား၀က္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀က္အမ်ိဳးအစားမ်ား စံုလင္စြာရွိၾကသည္………

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။