ေအာင္ေအး(ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္)

Apple ကုမၸဏီရဲ့ေငြရွာနည္းဗ်ဴဟာ

1500 (က်ပ္)

ဒီစာအုပ္ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ”ဒစ္ဂ်စ္တယ္” ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ မိမိတို့ရဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ဒါမွနဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းေတြနဲ့ မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ့ အဆင့္ေနရာေတြက္ုိ ဖြိ့ံျဖိဳးတိုးတက္လိုသူ ဘယ္သူမဆို ဖတ္ရွုေလ့လာျပီး အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရယူေစခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ”ဒစ္ဂ်စ္တယ္” ေခတ္ၾကီးအတြင္း မိမိတို့ရဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးေတြကို ဘယ္လိုျပန္လည္ညွိယူမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။