ေမသႀကၤန္ဟိန္

ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအႏုုပညာ

2500 (က်ပ္)

သားသမီးေမြးျမဴျခင္း အတတ္ပညာဆိုုတာ အင္မတန္ကိုု သိမ့္ေမြ ့ခက္ခဲလွတဲ ့ပညာရပ္တစ္ခုုပါပဲ။ဒါကိိုု မိဘတိုုင္းတတ္သင့္တဲ့ပညာရပ္တစ္ခုုလိုု ့ ကၽြန္မအေနနဲ ့နားလည္မိတယ္။ဒါေပမဲ့သားသမီးေတြကိုု ၾကီးေအာင္ေမြးလာရေလ..... ဒါကိုု တကယ္ပဲ နားလ ည္တတ္ကၽြမ္းဖိုု ့ခက္ခဲေလဆိုုတာကိုုလည္း ပ္ိုုျပီးသေဘာေပါက္လာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သားသမီးတိုု ့ကိုု ဘယ္လိုု ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ရမလဲဆိုုတာကိုု ေသခ်ာေလ့လားစဥ္းစားခဲ့ရင္းနဲ ့ေန ့စဥ္မွတ္တ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။