မင္းစိုုးသန္း

ကင္းဝန္မင္းၾကီးၿပင္သစ္နိုင္ငံသြားေန့စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားစတုတၳအၾကိမ္

5000 (က်ပ္)

KINWUN MIN-GYI’S LONDON DIARY The First Mision of a Burmese Minister to Britain, 1874 by L.E Bagshaw တို့္ၿဖင့္ ညွိနႈိင္း မူရင္း ဘာသာစကားနွင့္ ဖလွယ္ၿခင္း။  နွစ္နိုင္ငံ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သတင္းစာ၊ ေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ားကိုေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ထည့္သြင္းေပးၿခင္း၊  ၿမန္မာအဖြဲ့နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ဓာတ္ပံုမ်ား ၿဖည့္စြက္ထားၿခင္း၊  အကၡရာဝလိ ၿပဳလုပ္ေပးထားၿခင္း . . . တို့ အၿပင္ ကင္းဝန္မင္းၾကီး ‘ကာလကတၱား ေန့စဥ္မ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။