ခ်စ္ဦးညိဳ

တိုးတက္ၿခင္း၊ဆုတ္ယုတ္ၿခင္းနွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်က္နွာစာ

2000 (က်ပ္)

မိုးမိုး (အင္းလ်ား) အမွတ္တရ အဖြဲ့ မွက်င္းပသည့္ ေဟာေၿပာပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ဝိုင္အမ္ဘီေအ ခန္းမ (၁၉၉၆)

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။