စစ္ျငိမ္း

ျပတင္းေပါက္ကေၾကာင္

3000 (က်ပ္)

စစ္ၿငိ္မ္းရဲ ့၀တၱဴတိုေတြကေလးေတြ အခ်ိဳ ့ကိုဖတ္ၿပီး သံခိပ္သေဘာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ လက္ထပ္ၾကဖို ့ ၁၄ရက္အလိုဟာ တုန္လႈပ္ဖြယ္ဇာတ္ေၾကာင္း ၊လူ႔အသိုက္အ၀န္းကို မီးမွတ္ထားတဲ ့၀ထၳဳတစ္ပုဒ္၊ အသက္ရွင္၇တာေပ်ာ္သလား ၊ ဟာ အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ ့ မိမိကိုယ္ကို တည္ေဆာက္ဖို ့ခက္ခဲ တဲ ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လူ႔အဖြဲ ့အစည္းရဲ ့နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအစြန္းကို ေရာက္ေနတဲ ့အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ ့ ပိုင္းျဖတ္႐ုပ္ပံုတစ္ခုပါ။ သတိရတယ္ အမ က...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။