တက္တိုး

ေသာကကင္းေ၀းေနႏိုုင္ေရး

4000 (က်ပ္)

ေသာကကင္းေဝးေနနိုင္ေရးကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္မွာနွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။ယင္းစာအုပ္သည္ ဖခင္ၾကီး၏အေကာကာင္းဆံုးလက္ရာမ်ား၌တစ္ခုျဖစ္သလို ယေန့တိုင္စာဖက္သူတို့ေတာင္းဆ္ုိဆဲ လူၾကိဳက္မ်ားဆံုးစာအုပ္တစ္အုပ္လည္းျဖစ္သည္။ဖခင္ၾကီးဆရာတက္တိုးသည္ မူရင္းစာေရးဆရာထံမွ ဘာသာျပန္ခြင့္ေတာင္းျပီးမွ ဘာသာျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ မူရင္းစာအုပ္သည္ (၁၉၄၈) ခုနွစ္တြင္ထြက္ျပီး ဖခင္ၾကီး၏ဘာသာျပန္မွာ(၁၉၅၀) တြင္ထြက္ခဲ့သည္ဟုလည္း မွတ္သားရ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။