ဦးအုုန္းျမင့္

အလုုပ္ရုုံတြက္ခ်က္မူပညာမ်ား

4000 (က်ပ္)

ဤစာအုုပ္တြင္..... -အင္ဂ်င္နီယာမ်ား -ကုုမၺဏီပိုုင္ရွင္မ်ား -အိမ္းတြင္းစက္မူ လက္မူလုုပ္ငန္းမ်ား -အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသား၊သူမ်ား -တီထြင္လိုုသူမ်ား -အခ်က္အလက္စုုေဆာင္းလိုုသူမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာထဲမွ အခ်က္အလက္ေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ကိုု တစ္စုုတစ္ေပါင္းတည္း စုုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။