ေအာင္ကိုုဦး (UMK)

လူငယ္ေတြကိုုလမ္းဖြင့္ေပးပါ

2000 (က်ပ္)

လူငယ္ဆိုုတာ တတ္ၾကြတယ္...... လန္းဆန္းတယ္.... အားအင္ရွိတယ္..... ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္..... လူတိုုင္းလူတိုုင္း သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းေတြ ကိုုယ္စီမွာ သူ ့ေနရာနဲ ့သူ တန္ဖိုုးရွိၾကပါတယ္။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။