အလင္းပြင့္

လုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပနည္း

1300 (က်ပ္)

ကၽြႏုု္ပ္တိုု ့အေနနဲ ့ တစ္ခါတစ္ရံ အစည္းအေ၀း အဂၤါရပ္ေတြနဲ ့ မညီတဲ ့ အစည္းအေ၀းေတြကိုု အမွတ္မထင္ က်င္းပမိတတ္က်ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပတယ္ဆိုုတာ လုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ ကိစၥေတြကိုု ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုုင္ေစဖိုု ့ ၊စိတ္ကူးအေတြးအေခၚ အၾကံအစည္မ်ားအား ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုု ေဆြးေႏြးႏိုုင္ေစဖိုု ့ ၊ အသင္းအဖြဲ ့ ၊လုုပ္ငန္းစုု ၊ လုုပ္ငန္းခြဲ အသီးသီးအား တက္ၾကြစြာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ေစဖိုု ့အတြက္ အေကာင္း...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။