ေကာင္းသာ

ေအာင္ျမင္ေရး ေသနဂၤဗ်ဳဟာ

1800 (က်ပ္)

သင္က ေသနဂၤဗ်ဳဟာတစ္ေယာက္လား စာေရးသူက ျမင့္မားစြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ကမၻာတစ္၀န္းလံုုးက အထက္တန္းအမူေဆာင္ေတြနဲ ့ လုုပ္ငန္းပိုုင္ရွင္ကိုုေမးတဲ့ ပထမေမးခြန္းကေတာ့ အထက္ပါေမးခြန္းပါပဲ။ စာေရးသူရဲ ့အျမင္က ေသနဂၤဗ်ဳဟာနဲ ့ ေခါင္းေဆာင္မူပညာတိုု ့ဟာ ေခတ္သစ္လုုပ္ငန္းၾကီးေတြထဲမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္ နီးနီးစပ္စပ္ ေအာင္ျမင္စြာဆက္သြယ္လုုပ္ကိုုင္ေနရမယ့္ ကိစၥမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ့ ဧရာမအေတြအၾကံဳေတြရဲ ့ ေဖာ္ျပခ်က္အ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။