ခ်စ္ဦးညိဳ

ရတနာဂီရိ အက်ဥ္းသား

5500 (က်ပ္)

(၁၉၈၀) ခုနွစ္က “ေဇယ်ာ” မဂၢဇင္းအမည္ျဖင့္ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။သို့ေသာ္ အထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဇယ်ာမဂၢဇင္းသည္ (၃)အုပ္အထိသာ ထြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ထပ္မထြက္ေတာ့ေပ။ ထိုေဇယ်ာမဂၢဇင္း အမွတ္(၁)တြင္ က်ြန္ေတာ္သည္ ဝတၳဳရွည္စ-ဆံုး တစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ပါသည္။အမည္မွာ “ရတနာဂီရိအက်င္းသား” ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဝတၳဳကိုေရးဖို့စိတ္ကူးရခဲ့ေသာ္လည္း က်ြန္ေတာ္မွာ ကိုးကား...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။